+

Matching Jobs & Portfoliosจับคู่งานและนักสร้างสรรค์

What’s New อัพเดทกิจกรรม ความรู้ใหม่

New Articles   View All Articles

Shared by TCDC

ผลงาน thesis ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนมาในสาขาออกแบบหรือศิลปะ ล้วนเป็นผลงานรวบยอดทางความคิดที่แต่ละคนประมวลออกมาจากการร่ำเรียนมาหลายปีในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์นำความเป็นจริงในโลกทุนนิยมปัจจุบัน ตกผลึกออกมาเป็นผลงานที่ส่วนใหญ่แล้วจะสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาได้ค่อนข้างชัดเจน โดยปราศจากกำแพงความเป็นไปได้ทางธุรกิจกั้น และมี thesis จำนวนไม่น้อยที่น่าจะไปได้สวย ถ้าได้ต่อยอดทำจริงในอนาคต